SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Sağa Dayalı Resim                                                                                 Ersin KAPLAN
                                                                          Su ve Kanalizasyon Müdürü

 
 
            Müdürlük Tanımı:
        Belediye Başkanına ve ilgili başkan yardımcısına bağlı olarak Müdürlüğümüz  birimlerinin genel iş akışını düzenlemek ve düzenlenen iş akışına göre görev dağılımı yapmak, tüm birimlerin çalışmalarını denetlemek ve birimlerde verimliliği artırmak için tedbirler almaktadır.
       Harcanan suyun tahakkuk ve tahsilatını yaptırmak ve işin akışını denetlemek. İçme suyu Arıtma tesisinden su temin edilmesini sağlamak.Atık suların arıtılarak deşarjını sağlamak. Hizmetin karşılığı olan ve kar amacı gütmeyen tahsilatları yaparak gelecek yıllara yönelik projeler geliştirip uygulamak, yatırımlar yaparak sonuçlandırmaktır.
     Günümüzde değeri gittikçe daha da iyi anlaşılan suyun israfını önleyerek en büyük fayda ile halkın hizmetine sunmaktır.
     
      Görevleri:
Müdürlüğümüze bağlı tüm personelin özlük dosyalarını tutarak, evraklarının takibini yapar, Personel Müdürlüğü ile olan yazışmalarını gerçekleştirir. Müdürlüğümüze bağlı tüm gelen ve giden yazışmaları yaparak kayıt altına almak,ödeme evraklarını tanzim ederek Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,Abonelerin su endeks ihbarnamelerini dağıtımını sağlamak sureti ile tahsilât yapılması için elektronik ortama aktarılarak tahsilatları yapılır.Su borçlarını ödemeyen abonelerin, su borçlarını  ödemeleri için kanuni süreç uygulanır,ödenmemiş ise su sayaçları mühürlenir.Yeni Abone açmak isteyen vatandaşların abone işlemlerini gerçekleştirmek,şantiye abonelerini açmak,abonelerde meydana gelebilecek tescil işlemlerini gerçekleştirerek müdürlüğe ait gelirleri ve abone ücretlerini tahsil etmektir.Kanalizasyon şebekesi toplayıcı hatları, ana kolektör istasyonları ve yağmur sularının,Atık Su Arıtma Tesisinde Biyolojik arıtma ile arıtılarak kızılırmağa deşarj etmektir.SCADA Servisi Kırıkkale İçme Suyu dağıtım şebekesi kapsamındaki terfi merkezi ve Depo gibi tesislerde gerekli ölçüm ve kumanda sistemiyle yapılması için gerekli verilerin elde edilmesi ve bu verilerin Bilgisayar tabanlı bir kontrol merkezinde kayda alınıp işlemlerden geçirilerek şebekenin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır.Bu iş ve işlemleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirir.
 
 
                

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON NUMARALARI DAHİLİ HARİCİ
Ersin KAPLAN  Müdür 1371 280 13 71
Fax - 280 12 62
Sekreter 1367  
Teknik Hizmetler 1368  
Yazı İşleri 1369  
Abone 1370  
Abone vezne 1366  
Kaçak Su ve Endeks 1373-1374  
Su Tahakkuk 1327-1329  
Su Tahsilat 1427-1428-1556  
Su Sayaç Atölyesi 1421  
Atık Su Arıtma Tesisi   224 22 35
 
   
 
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİKLER 
Teknik Hizmetler Scada
Yazı İşleri ve Ayniyat
Abone
Kaçak Su ve Endeks
Su Tahakkuk ve Tahsilat
Su Sayaç Atölyesi
Atık Su Arıtma Tesisi
 
                               

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ